Contact Us

Corporate Office :

Yashoda Shikshan Prasarak Mandal Satara,
         Yashodanagar, Godoli, NH-4,
         Near Bombay Restaurant, Satara
         Phone / Fax – 02162 237121
         Telephone:02162 – 271238/39


School Address :

Yashoda Shikshan Prasarak Mandal,
 Yashoda Public School, Satara
 S. No. 242/1, V. N. Road,
         Wadhe, NH-4, Satara.
         Phone – 02162 271238/39/40/41/42.
         Mobile Number : 9011954660
         E-Mail ID -yps_principal@yes.edu.in